Regulamin świadczenia usług serwerowych

/Regulamin świadczenia usług serwerowych
Regulamin świadczenia usług serwerowych2020-06-15T11:04:06+02:00

I. Postanowienia wstępne

  1. Wszelkie ogólne postanowienia niezawarte w tym regulaminie zawarte są w OWU i są nierozerwalną częścią tego regulaminu.

  2. Do korzystania z usług hostingowych świadczonych przez ARTISCO Sp.z o.o. niezbędne jest posiadanie przez Klienta urządzenia z dostępem do sieci Internet wyposażonego w przeglądarkę internetową Mozilla Firefox w wersji aktualnej lub inną równorzędną przeglądarkę internetową.

II. Panel Klienta

1. W celu zamówienia i zarządzania usługami świadczonymi przez ARTISCO Sp.z o.o. na rzecz Klienta niezbędne jest założenie przez Klienta konta w systemie informatycznym udostępnionym przez ARTISCO Sp.z o.o. zwanym w dalszej części Panelem Klienta.

2. Klient, zakładając konto w Panelu Klienta wskazuje unikalny identyfikator i hasło służące do korzystania z Panelu Klienta. Klient zobowiązany jest do nieujawniania danych służących do autoryzacji w Panelu Klienta osobom trzecim i ponosi odpowiedzialność za wszelkie skutki ujawnienia identyfikatora lub hasła. ARTISCO Sp.z o.o. zobowiązuje się do podjęcia wszelkich technicznie możliwych i uzasadnionych kroków w celu ochrony danych zgromadzonych w Panelu Klienta przed dostępem i ingerencją osób trzecich, jak również przed nieuprawnionym użyciem Panelu Klienta.

3.W przypadku naruszenia przez Klienta postanowień OWU lub Regulaminów świadczenia poszczególnych usług obowiązujących w ARTISCO Sp.z o.o. którymi Klient jest związany a także parametrów bezpieczeństwa i specyfikacji obowiązujących dla danej usługi, w szczególności w przypadku wykorzystywania usług ARTISCO Sp.z o.o. do działań niezgodnych z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszających prawa osób trzecich, ARTISCO Sp.z o.o. może zablokować świadczone usługi albo zawiesić dostęp do konta w Panelu Klienta.

4. ARTISCO Sp.z o.o. zastrzega sobie prawo usunięcia konta w Panelu Klienta, w którym przez okres 3 ostatnich miesięcy nie było żadnej aktywnej usługi.

III. Dostępność Usługi

1. W celu świadczenia usługi z należytą starannością ARTISCO Sp.z o.o. ma prawo do dokonywania aktualizacji oprogramowania na serwerach za pomocą których świadczona jest usługa. 2. ARTISCO Sp.z o.o. zastrzega sobie prawo do robienia możliwie krótkich przerw technicznych w funkcjonowaniu usługi w czasie najmniejszego obciążenia, związanych z obsługą i konserwacją systemu, o których poinformuje Klienta.

3.W przypadku gdy Regulamin danej usługi tak stanowi, ARTISCO Sp.z o.o. gwarantuje Dostępność tej Usługi w trakcie trwania jej Okresu Abonamentowego na poziomie 90 % w skali roku. W przypadku wystąpienia przerw w działaniu usługi w trakcie trwania opłaconego Okresu Abonamentowego, których łączny czas trwania przekroczy maksymalny dopuszczalny czas niedostępności usługi, ARTISCO Sp.z o.o. , po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji Klienta, zobowiązuje się do przedłużenia Okresu Abonamentowego usługi o 2 dni za każde rozpoczęte 24 godziny łącznego czasu trwania przerw. ARTISCO Sp.z o.o. nie będzie w inny sposób ponosić odpowiedzialności za Dostępność Usługi w przypadku usług świadczonych na rzecz Klientów nie będących Konsumentami.

IV. Płatności

1. Opłata tytułem świadczenia usługi ustalana jest zgodnie cennikiem usługi znajdującym się na stronie internetowej artisco.pl/oferta/hosting , obowiązującym w chwili zamówienia usługi chyba, że poszczególne Regulaminy stanowią co innego i powinna zostać wniesiona przed upływem terminu wskazanego w proformie. Wnoszone opłaty są niepodzielne i rozliczane są w Okresach Abonamentowych chyba, że co innego wynika z oferty świadczenia danej usługi.

2. ARTISCO Sp.z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany cen usług, przy czym taka zmiana nie ma wpływu na ceny usług zamówionych przed zmianą.

3. Klient zobowiązany jest do dokonania wpłaty tytułem opłacenia usługi na wskazany przez ARTISCO Sp. z o.o. l rachunek bankowy. W przypadku dokonywania wpłaty przez osoby trzecie, na wskazany przez ARTISCO Sp.z o.o. rachunek bankowy, opłata zostanie zaliczona na poczet usługi pod warunkiem wskazania jednoznacznego identyfikatora usługi lub numeru opłacanej proformy. W takim przypadku Klient potwierdza wolę zawarcia umowy, wyrażoną za pośrednictwem osoby trzeciej, która dokonała wpłaty, poprzez korzystanie z usługi.

4. W przypadku dokonywania płatności za usługi w ARTISCO Sp.z o.o. koszty bankowe transakcji pokrywa Klient.

5. Datą Zapłaty jest data zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym ARTISCO Sp.z o.o. .

V. Przedłużanie Okresu Abonamentowego

1. Przed końcem bieżącego Okresu Abonamentowego ARTISCO Sp.z o.o. poinformuje Klienta za pomocą poczty elektronicznej o upływie Okresu Abonamentowego oraz o wysokości opłat za przedłużenie okresu świadczenia usługi na kolejny Okres Abonamentowy przesyłając proformę tytułem przedłużenia.

2. Klient dokonuje przedłużenia Okresu Abonamentowego poprzez dokonanie wpłaty na rachunek bankowy wskazany przez ARTISCO Sp.z o.o. , na podstawie przesłanej proformy, tytułem świadczenia usługi, na kolejny Okres Abonamentowy.

3. Klient zobowiązany jest do dokonania wpłaty tytułem utrzymania Usługi na kolejny Okres Abonamentowy przed upływem terminu wskazanego w proformie a w przypadku jego braku nie później niż 7 dni przed upływem Okresu Abonamentowego.

4. Klient dokonując wpłaty tytułem utrzymania Usługi na kolejny Okres Abonamentowy, zaś w przypadku dokonania wpłaty przez osobę trzecią, przystępując do korzystania z usługi, oświadcza, że zapoznał się i akceptuje warunki aktualnego Regulaminu świadczenia tej usługi, cennika oraz jeżeli są przewidziane dla danej usługi – specyfikacji, parametrów bezpieczeństwa i innych dokumentów, o których mowa w Regulaminach i tym samym przedłużana jest umowa o świadczenie usługi w kolejnym Okresie Abonamentowym.

5. Po odnotowaniu wpłaty na rachunku bankowym ARTISCO Sp.z o.o. , tytułem świadczenia usługi w kolejnym Okresie Abonamentowym, okres świadczenia usługi zostanie przedłużony o kolejny Okres Abonamentowy liczony od daty zakończenia poprzedniego Okresu Abonamentowego.

6. Brak wpłaty na rachunku bankowym ARTISCO Sp.z o.o. tytułem świadczenia usługi w kolejnym Okresie Abonamentowym do ostatniego dnia bieżącego Okresu Abonamentowego usługi oznaczać będzie zablokowanie dostępu do usługi począwszy od następnego dnia po zakończeniu bieżącego Okresu Abonamentowego. Klient wyraża zgodę na przechowanie danych zgromadzonych w ramach usługi i usług dodatkowych przez okres kolejnych 30 dni.

7. Jeżeli w terminie 14 dni od daty zakończenia poprzedniego Okresu Abonamentowego ARTISCO Sp.z o.o. odnotuje wpłatę na rachunku bankowym tytułem świadczenia usługi w kolejnym Okresie Abonamentowym, dostęp do usługi zostanie odblokowany, a czas utrzymania usługi przedłużony o kolejny Okres Abonamentowy liczony od daty zakończenia poprzedniego Okresu Abonamentowego. 8. Brak wpłaty na rachunku bankowym ARTISCO Sp.z o.o. tytułem świadczenia usługi w kolejnym Okresie Abonamentowym do 14 dnia po zakończeniu poprzedniego Okresu Abonamentowego skutkować będzie usunięciem usługi oraz usług dodatkowych zamówionych do tej usługi wraz z danymi w ramach nich zgromadzonymi oraz rozwiązaniem umowy o świadczenie tej usługi i usług dodatkowych.

9. W przypadku przekroczenia parametrów usługi Okres Abonamentowy usługi zostaje skrócony do daty przekroczenia tych parametrów. Usługa aktywowana jest na Okres Próbny rozpoczynający się od dnia przekroczenia parametrów, a okres trwania umowy przedłużony zostaje o okres 14 dni od daty przekroczenia tych parametrów. Kolejny Okres Abonamentowy liczony jest od daty przekroczenia parametrów usługi i ARTISCO Sp.z o.o. wystawi proformę tytułem świadczenia usługi od tej daty.

10. Jeżeli w czasie Okresu Próbnego ARTISCO Sp.z o.o. uzyska wpłatę tytułem świadczenia usługi, czas świadczenia usługi zostanie przedłużony do końca kolejnego Okresu Abonamentowego.

11. Brak wpłaty na rachunku bankowym ARTISCO Sp.z o.o. tytułem świadczenia usługi w kolejnym Okresie Abonamentowym w ciągu 14 dni od daty przekroczenia parametrów powoduje zablokowanie dostępu do usługi 15 dnia na kolejnych 7 dni. Jeżeli w tym czasie ARTISCO Sp.z o.o. odnotuje wpłatę na swoim rachunku bankowym tytułem świadczenia usługi, dostęp do usługi zostanie odblokowany, a czas świadczenia usługi zostanie przedłużony do końca kolejnego Okresu Abonamentowego. Jeżeli ARTISCO Sp.z o.o. nie odnotuje w tym czasie wpłaty, usługa oraz usługi dodatkowe zamówione do tej usługi wraz z danymi w ramach nich zgromadzonymi zostaną usunięte a umowy o świadczenie tej usługi i usług dodatkowych ulegną rozwiązaniu.

VI. Obowiązki i odpowiedzialność ARTISCO Sp.z o.o.

1.ARTISCO Sp.z o.o. zobowiązana jest świadczyć usługi z należytą starannością.

2.W związku ze świadczonymi na rzecz Klienta usługami ARTISCO Sp.z o.o. nie ponosi odpowiedzialności z tytułu:

a. trwałej albo czasowej niemożliwości świadczenia usługi oraz z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania usługi na skutek wystąpienia Siły Wyższej lub innej okoliczności za którą ARTISCO Sp.z o.o. zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa odpowiedzialności nie ponosi,

b. utraconych przez Klienta korzyści,

c. trwałej albo czasowej niemożliwości świadczenia usługi oraz z tytułu nienależytego świadczenia usługi z przyczyn leżących po stronie osób trzecich za pomocą których usługa jest świadczona,

d. skutków nieprawidłowego wykorzystania świadczonej usługi,

e. skutków naruszenia przez Klienta postanowień umowy o świadczenie usługi,

f. skutków wykorzystania pobranych przez Klienta z sieci Internet informacji oraz oprogramowania ani za ich treść, jeżeli nie pochodzą one od ARTISCO Sp.z o.o.

g. skutków udostępnienia przez Klienta jakichkolwiek treści osobom trzecim przy wykorzystaniu usługi,

h. skutków wykorzystania informacji autoryzujących dostęp do usługi przez osoby trzecie, jeżeli osoby te weszły w posiadanie tych informacji na skutek ich ujawnienia przez Klienta albo na skutek niedostatecznego zabezpieczenia informacji przez Klienta przed dostępem takich osób,

i. niedostarczenia wiadomości skierowanych do Klienta lub Użytkowników lub wysyłanych przez te osoby w przypadkach, gdy wiadomości te stanowią niezamówioną informację handlową lub w innych przypadkach blokady dostarczania wiadomości, wskazanych w specyfikacji danej usługi.

3. Odpowiedzialność ARTISCO Sp.z o.o. względem Klienta w związku ze świadczoną na jego rzecz usługą jest w każdym przypadku ograniczona do wartości opłaty wniesionej przez Klienta z tytułu świadczenia tej usługi.