Regulamin rejestracji domen

/Regulamin rejestracji domen
Regulamin rejestracji domen2018-09-24T09:37:57+02:00

REGULAMIN REJESTRACJI DOMEN INTERNETOWYCH

I. Postanowienia ogólne regulaminu

1. Regulamin oznacza Regulamin domen internetowych oraz dokumenty, do których odsyła ten Regulamin,
jak np. cennik czy Ogólne Warunki Umów.

2. Domena w rozumieniu niniejszego regulaminu określona jest jako unikalna kombinacja ciągu liter i cyfr dostępna do zarejestrowania,
na którą składa się nazwa domeny i rozszerzenie oferowane przez rejestratora.
Polskie domeny rejestrowane są w : Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa (NASK).

Regulamin NASK:
http://www.dns.pl/regulamin.html

3. Poprzez rejestrację domeny rozumie się umieszczenie nazwy domeny oraz odpowiadające jej
adresy serwerów w pliku strefy odpowiadającym nazwie rejestrowanej domeny, na
głównym serwerze nazw tej strefy.
Za świadczenie tej usługi pobierana jest opłata według cennika zamieszczonego na stronie profidomena.pl pod adresem :
http://www.profidomena.pl/cennikdomen.

4. Podmiot oferujący usługi rejestracji domen określany jest jako Rejestrator .Rejestrator zarządza odpowiednim plikiem
strefy odpowiadającym nazwie rejestrowanej domeny.

5. Rejestrując domenę Artisco Sp. z o.o. , działając na rzecz Klienta, zawiera
umowę w imieniu Abonenta, na podstawie upoważnienia udzielonego bezpośrednio przez
Abonenta lub za pośrednictwem Klienta.

Jeżeli Klient nie jest jednocześnie Abonentem, Klient ponosi odpowiedzialność za istnienie i zakres upoważnienia
udzielonego przez Abonenta do zlecenia ARTISCO Sp. z o.o. reprezentacji przy rejestracji domeny.
Upoważnienie udzielone Klientowi przez Abonenta winno obejmować dokonanie wszelkich
czynności koniecznych dla rejestracji domeny, w tym w szczególności:
a) do podania danych osobowych Abonenta – osoby fizycznej oraz wyrażenie zgody
w imieniu Abonenta na przetwarzanie tych danych w zakresie określonym w
Regulaminie,
b) do udzielenia Artisco Sp. z o.o. dalszego upoważnienia do zawarcia umowy rejestracji domeny
w imieniu Abonenta.

6. Klient odpowiada za wszelkie szkody poniesione przez Artisco Sp. z o.o. na skutek zlecenia rejestracji
domeny bez upoważnienia Abonenta oraz podania danych osobowych Abonenta bez
upoważniania lub z przekroczeniem jego zakresu.

7. Cesja Elektroniczna w rozumieniu Regulaminu oznacza jedną z form zmiany Abonenta.

8. Nowy Abonent w rozumieniu Regulaminu oznacza podmiot, którego dane zostały podane przez
Klienta reprezentującego dotychczasowego Abonenta podczas inicjacji procedury Cesji
Elektronicznej i który ma przejąć prawa z tytułu rejestracji domeny.

9. Okres rejestracji domeny oznacza okres Abonamentowy na jaki została wykupiona usługa.

II. Ochrona danych osobowych.

1. Artisco Sp. z o.o. ma prawo do przetwarzania danych osobowych Abonenta niezbędnych do wykonania
usług.

2. Podczas realizacji zamówienia domeny Abonent podaje dane dobrowolnie. Dane te są jednak konieczne do rejestracji domeny.

3. Klient zobowiązuje się zapewnić Abonentowi wgląd do swoich danych osobowych oraz daje mozliwość ich poprawiania.

4. Artisco Sp. z o.o. ma prawo, w celu wykonania usługi i w zakresie niezbędnym do jej wykonania, a
także w celu wykonywania wszelkich czynności, w tym czynności prawnych, dotyczących
rejestracji domeny przekazać dane osobowe Klienta i Abonenta do :
Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa (NASK), z siedzibą w Warszawie przy ul. Kolskiej 12,
wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w
Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, pod nr. KRS 0000012938,

5. Klient, akceptując Regulamin, oświadcza, że: Abonent wyraził zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Artisco Sp. z o.o.
oraz przez Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa (NASK), obecnie oraz w przyszłosci.
6. Klient, akceptując Regulamin, oświadcza, że Abonent został poinformowany o
celu i zakresie zbierania i przetwarzania danych Abonenta przez
Artisco Sp. z o.o., prawie wglądu do swoich danych i ich poprawiania, uprawnieniach do żądania
zaprzestania przetwarzania danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
wynikających z art. 32 ust. 1 pkt. 7 i 8 ustawy o ochronie danych osobowych
(Dz.U.2002.101.926).
Żądanie zaprzestania przetwarzania danych przez Artisco Sp. z o.o. może traktować jako naruszenie przez Klienta umowy i
skutkować może rozwiązaniem umowy przez Artisco Sp. z o.o. bez prawa zwrotu niewykorzystanej
kwoty abonamentu, jeżeli cel dla którego dane zostały zebrane nadal istnieje.

III. Zamawianie usługi rejestracji domeny.

1. Składając zamówienie na domenę Klient wypełnia elektroniczny wniosek zamówienia usługi na stronie profidomena.pl

2. Zawierając umowę na podstawie zapisów Regulaminu (zamawiając usługę, dokonując wpłaty lub przystępując do korzystania z usługi opłaconej za
pośrednictwem osoby trzeciej) Klient oświadcza, iż zapoznał się i akceptuje w całości
Regulamin.

3. Złożenie zamówienia na domenę jest równoznaczne z zawarciem umowy
pomiędzy Klientem a Artisco Sp. z o.o. o reprezentację Abonenta przed Rejestratorem, na podstawie
upoważnienia udzielonego przez Abonenta, oraz z upoważnieniem Artisco Sp. z o.o. do zawarcia
umowy o rejestrację domeny pomiędzy Abonentem a Rejestratorem na zasadach rejestracji i
utrzymania nazw domen internetowych Rejestratora.
4. W celu rejestracji domeny Artisco Sp. z o.o., działając na rzecz Klienta, zawiera
umowę w imieniu Abonenta, (na podstawie upoważnienia udzielonego bezpośrednio przez
Abonenta lub za pośrednictwem Klienta) z NASK

5. W przypadku, gdy Klient nie jest jednocześnie Abonentem, Klient ponosi odpowiedzialność za
istnienie i zakres upoważnienia udzielonego przez Abonenta do zlecenia Artisco Sp. z o.o. reprezentacji
przy rejestracji domeny. Upoważnienie udzielone Klientowi przez Abonenta winno obejmować
dokonanie wszelkich czynności koniecznych dla rejestracji domeny, w tym w szczególności:

a. do podania danych osobowych Abonenta, będącego osobą fizyczną oraz wyrażenie
zgody w imieniu Abonenta na przetwarzanie tych danych w zakresie określonym w
Regulaminie,
b. do udzielenia Artisco Sp. z o.o. dalszego upoważnienia do zawarcia umowy rejestracji domeny
w imieniu Abonenta.

6. Klient odpowiada za wszelkie szkody poniesione przez Artisco Sp. z o.o. na skutek zlecenia rejestracji
domeny bez upoważnienia Abonenta oraz podania danych osobowych Abonenta bez
upoważniania lub z przekroczeniem jego zakresu.

7. W przypadku sporu o nazwę domeny Artisco Sp. z o.o. może przyznać w każdym czasie prawo do
rejestracji nazwy domeny trzeciej stronie, posiadającej prawo do rejestracji domeny, będącej
przedmiotem sporu.

IV. Zasady rejestracji domeny polskiej

1. Rejestracja domeny polskiej odbywa się na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy
Artisco Sp. z o.o. a Naukową i Akademicką Siecią Komputerową (NASK).

2. W przypadku rejestracji domeny polskiej zastosowanie mają zasady rejestracji i utrzymania
nazw domen internetowych NASK zamieszczone na stronie internetowej NASK,
http://www.dns.pl .

3. Artisco Sp. z o.o. może odmówić rejestracji domeny w przypadku gdy Klient poda niekompletne,
nieprawdziwe lub błędne dane wymagane przez Artisco Sp. z o.o. lub przez NASK.

4. W przypadku utraty prawa do domeny lub przeniesienia domeny do innego usługodawcy,
Artisco Sp. z o.o. nie zwraca Klientowi kosztów rejestracji domeny.

5. Rejestrując domenę Klient wyraża zgodę na umieszczenie danych Abonenta w
dostępnej publicznie bazie danych o właścicielach domen Whois.
Artisco Sp. z o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za sposób wykorzystania danych umieszczonych w bazie Whois.

6. Artisco Sp. z o.o. na pisemną prośbę Abonenta doręczoną przesyłką pocztową, faksem lub jako skan
pocztą elektroniczną udostępnia informację autoryzującą domenę polską. Informacja
przesyłana jest przesyłką pocztową na adres pocztowy Abonenta albo pocztą elektroniczną na
adres poczty elektronicznej Abonenta. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do
pochodzenia prośby o udostępnienie informacji autoryzującej domenę polską Artisco Sp. z o.o. ma
prawo do wysłania Abonentowi informacji autoryzującej, o której mowa powyżej, wyłącznie
przesyłką pocztową albo zażądać przesłania prośby o udostępnienie informacji autoryzującej
domenę w oryginale, przesyłką pocztową bądź też zażądać dostarczenia dokumentów,
potwierdzających tożsamość Abonenta.

7. Klient w dowolnym momencie może dokonać zmiany danych Abonenta przy użyciu panelu administracyjnego klienta.

8. W celu rejestracji oraz utrzymywania domeny polskiej Abonent udziela Artisco Sp. z o.o. zgody na
dokonywanie wobec NASK wszelkich czynności, a w tym czynności prawnych dotyczących:
a) rejestracji lub utrzymywania domeny polskiej,
b) zmianie danych Abonenta domeny,
c) usunięciu domeny,
d) zmianie danych dotyczących urządzeń wykorzystywanych dla domeny.

9. Abonent udziela zgody na świadczenie przez NASK przetwarzania i zarządzaniami danymi Abonenta służącymi do korzystania z
utrzymywania domeny na rzecz Artisco Sp. z o.o..
Abonent ma możliwość odwołania ww. zgody poprzez:
– udzielenie takiej zgody innemu podmiotowi będącemu stroną umowy z NASK, której zakres
odpowiada zakresowi porozumienia Artisco Sp. z o.o. z NASK :
– przekazanie do NASK wykonywania usług dotyczących rejestracji i utrzymywania domeny;
– rozwiązanie umowy o rejestrację domeny.
V. Znaki narodowe.

1. Rejestracja domeny z polskimi znakami diakrytycznymi oznacza rejestrację wyłącznie postaci
ASCII (American Standard Code for Information Interchange) Compatible Encoding (ACE)
nazwy domeny zawierającej litery polskiego alfabetu – Internationalized Domain Names (IDN),
czyli nazwę domeny internetowej zaczynającej się od znaków ‚xn--‚ (zwaną dalej ACE-IDN).

2. Domeny z polskimi znakami diakrytycznymi rejestrowane są zgodnie ze standardami opisanymi
przez dokumenty RFC 3490 (dostępny pod adresem www.ietf.org/rfc/rfc3490.txt), RFC3491
(dostępny pod adresem www.ietf.org/rfc/rfc3491.txt), RFC 3492 (dostępny pod adresem
www.ietf.org/rfc/rfc3492.txt) oraz zgodnie z zasadami opisanymi w dokumencie „idnregistration-policy.txt”
dostępnym pod adresem http://www.dns.pl/IDN/idn-registration-policy.txt.

3. Abonent wyraża zgodę na zmianę postaci ACE-IDN na inną, w przypadku przyjęcia na świecie,
jako standard internetowy, innej postaci IDN.

VI. Okres rejestracji domeny.

1. Artisco Sp. z o.o. rejestruje domeny na okresy wskazane w cenniku i elektronicznym wniosku
zamówienia usługi.

2. Najmniejszą jednostką okresu rejestracji domeny jest 1 rok.

3. Okresy rejestracji domeny liczone są od daty zarejestrowania domeny.

VII. Procedura rejestracji domeny.

1. Artisco Sp. z o.o. zobowiązuje się do rejestracji domeny o nazwie podanej przez Klienta w
elektronicznym wniosku zamówienia domeny wypełnionym w Panelu Klienta.

2. Rejestracja domeny odbywa się do 72 godzin od Daty Zapłaty. Klient będący Konsumentem
oświadcza, że żąda rejestracji domeny przed upływem 14 dni od daty prawidłowo złożonego
zamówienia.

3. Wniosek o rejestrację domeny nieopłacony w terminie wskazanym na proformie zostanie
usunięty z kolejki do rejestracji w Artisco Sp. z o.o., o czym Artisco Sp. z o.o. poinformuje zgłaszającego
wniosek za pomocą poczty elektronicznej. Usunięcie wniosku o rejestrację domeny z kolejki do
rejestracji w Artisco Sp. z o.o. oznaczać będzie rozwiązanie umowy z Artisco Sp. z o.o..

4. W przypadku odnotowania wpłaty po upływie terminu wskazanego na proformie, domena
może zostać niezarejestrowana.

5. Artisco Sp. z o.o. może odmówić rejestracji domeny w przypadku gdy:
a) domena jest już zarejestrowana lub zarezerwowana,
b) w stosunku do nazwy domeny prowadzone jest wcześniej wszczęte postępowanie
rejestracyjne,
c) Klient poda niekompletne, nieprawdziwe lub błędne dane wymagane przez Artisco Sp. z o.o..
VIII. Przedłużenie okresu rejestracji domeny.

1. Przedłużenie okresu rejestracji domeny oznacza rejestrację domeny na kolejny okres.

2. Artisco Sp. z o.o. zobowiązuje się do poinformowania Klienta o upływie okresu, na który zarejestrowano
domenę za pomocą kontaktowego adresu poczty elektronicznej z co najmniej 26 dniowym wyprzedzeniem.

3. Brak wpłaty tytułem rejestracji domeny na kolejny okres w terminie do ostatniego dnia
bieżącego okresu rejestracji domeny oznaczać będzie rozwiązanie umowy z Artisco Sp. z o.o. w trybie natychmiastowym.
4. Artisco Sp. z o.o. zobowiązuje się do odpłatnego, zgodnie z cennikiem, przywrócenia domeny w
przypadku gdy data zapłaty odpowiedniej kwoty tytułem przedłużenia domeny na kolejny okres
przypada najpóźniej na 72 godziny przed upływem 30 dni od daty upływu okresu, na który zarejestrowano domenę.

5. Artisco Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za wyrejestrowanie domeny w przypadku
niedopełnienia terminowej płatności związanej z przedłużeniem okresu rejestracji domeny.
IX. Przeniesienie domeny od innego usługodawcy do nazwa.pl.

1. Przeniesienie domeny polskiej od innego usługodawcy do Artisco Sp. z o.o. dokonywane jest
bezpłatnie.

2. Klient podając dane Abonenta domeny przed wykonaniem jej przeniesienia od innego
usługodawcy do Artisco Sp. z o.o. oświadcza, że dane te są prawidłowe. Artisco Sp. z o.o. nie ponosi
odpowiedzialności za skutki podania nieprawidłowych danych Abonenta przez Klienta.

3. Klient zgłaszając domenę do przeniesienia oświadcza, że posiada odpowiednie upoważnienie
do występowania w imieniu Abonenta , określone powyżej.

4. Przeniesienie domeny polskiej od innego usługodawcy do Artisco Sp. z o.o. dokonywane jest po
prawidłowym wypełnieniu elektronicznego wniosku o przeniesienie domeny.

X. Zmiana danych Abonenta.

1. Zmiana danych Abonenta może być przeprowadzona przez Klienta z poziomu Panelu Klienta.

2. Aktualizacja nazwy Abonenta lub zmiana Abonenta możliwa jest w formie elektronicznej albo
pisemnej. W przypadku skorzystania z formy elektronicznej Klient inicjuje aktualizację nazwy
Abonenta lub zmianę Abonenta za pomocą Panelu Klienta. W przypadku skorzystania z formy
pisemnej generowany jest odpowiedni wniosek, który wypełniony i podpisany wraz z
niezbędnymi dokumentami należy przesłać w oryginale pocztą na adres korespondencyjny
Artisco Sp. z o.o.

3. W przypadku aktualizacji nazwy lub danych teleadresowych Abonenta Artisco Sp. z o.o. zobowiązuje się do
wprowadzenia zmian w bazie Whois do 72 godzin od wprowadzenia nowych danych do Panelu
Klienta.

4. W przypadku zmiany Abonenta Artisco Sp. z o.o. zobowiązuje się do wprowadzenia zmian w bazie
Whois do 72 godzin od chwili otrzymania prawidłowo wypełnionego oryginału wniosku o zmianę
Abonenta wraz z wymaganymi dokumentami w przypadku dokonywania zmiany w formie
pisemnej. W przypadku zmiany Abonenta przeprowadzanej w formie elektronicznej (Cesja
Elektroniczna)Artisco Sp. z o.o. zobowiązuje się do wprowadzenia zmian w bazie Whois do 72 godzin
od chwili prawidłowego zakończenia procedury Cesji Elektronicznej. O prawidłowym
zakończeniu procedury Cesji Elektronicznej Artisco Sp. z o.o. poinformuje Klienta drogą elektroniczną
na kontaktowy adres e-mail.
5. Podając dane Nowego Abonenta Klient reprezentujący dotychczasowego Abonenta składa
oświadczenia o których mowa w pkt. II. 5 i II. 6 oraz oświadcza, że podane dane są prawdziwe,
a Nowy Abonent wyraził zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Artisco Sp. z o.o..

6. Cesja Elektroniczna wymaga zatwierdzenia przez dotychczasowego Abonenta oraz Nowego
Abonenta do których w tym celu wysyłana jest wiadomość na adres e-mail wskazany we wniosku.
Procedura Cesji Elektronicznej ulega zakończeniu po jej skutecznym zatwierdzeniu w
następstwie czego nowy abonent przejmuje prawa i obowiązki z tytułu rejestracji domeny i staje się
Abonentem tej domeny.

7. Artisco Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do żądania przedstawienia przez Klientów reprezentujących
Abonentów, oryginałów dokumentów sporządzonych w formie pisemnej stanowiących
podstawę prawną zmiany Abonenta lub kopii takich dokumentów pod rygorem unieważnienia
Cesji Elektronicznej.

8. Klient inicjujący procedurę Cesji Elektronicznej jest odpowiedzialny względem Artisco Sp. z o.o. z tytułu
szkody jaką poniesienie Artisco Sp. z o.o. na skutek przeprowadzenia tej Cesji Elektronicznej.

XI. Zmiana Klienta występującego na rzecz Abonenta.

1. Abonent ma prawo do zmiany Klienta występującego na jego rzecz w Artisco Sp. z o.o.. Klient udziela
Abonentowi lub Nowemu Abonentowi, gdy zmiana Klienta dokonywana jest w trakcie procedury
Cesji Elektronicznej, nieodwołalnej zgody na złożenie innemu Klientowi wybranemu przez
Abonenta lub Nowego Abonenta oświadczenia o przeniesieniu na wybranego Klienta
wszelkich praw i obowiązków przysługujących dotychczasowemu Klientowi dotyczących
domeny co do której następuje zmiana Klienta. Abonent lub Nowy Abonent upoważnieni są
także do przejęcia praw i obowiązków od dotychczasowego Klienta na własną rzecz występując
w charakterze Klienta.

2. Zmiana Klienta występującego na rzecz Abonenta w Artisco Sp. z o.o. dokonywana jest bezpłatnie i
może być przeprowadzona poprzez:
a) przeniesienie domeny na wniosek pisemny lub drogą elektroniczną za zgodą
Abonenta – na podstawie wniosku wygenerowanego lub wypełnionego formularza
przez Klienta przejmującego prawo do występowania na rzecz Abonenta z poziomu
Panelu Klienta. Klient przejmujący prawo do występowania na rzecz Abonenta
oświadcza, że posiada pełnomocnictwo do reprezentowania tego Abonenta,
b) przeniesienie domeny online za zgodą Klienta – przekazanie przez tego Klienta
(posiadającego upoważnienie do występowania na rzecz Abonenta) prawa do
reprezentowania Abonenta Klientowi ubiegającemu się o występowanie na rzecz
Abonenta. Klient ubiegający się o występowanie na rzecz Abonenta oświadcza, że
posiada pełnomocnictwo do reprezentowania Abonenta.

3. W przypadku zmiany Klienta występującego na rzecz Abonenta wykonywanej na wniosek
pisemny wypełniony i podpisany oryginał wniosku należy przesłać pocztą na adres
korespondencyjny Artisco Sp. z o.o..

4. Zmiana Klienta występującego na rzecz Abonenta wykonywana jest do 72 godzin od
otrzymania przez Artisco Sp. z o.o. prawidłowo wypełnionego wniosku o zmianę Klienta występującego
na rzecz Abonenta lub do 72 godzin od przekazania online przez Klienta posiadającego
upoważnienie do występowania na rzecz Abonenta prawa do reprezentowania Abonenta
Klientowi ubiegającemu się o występowanie na rzecz Abonenta.

XII. Postanowienia końcowe.

1. Usługa rejestracji domen może być świadczona wyłącznie Klientom, którzy korzystają z Panelu
Klienta zgodnie z postanowieniami Ogólnych Warunków Umów. Warunkiem świadczenia usługi
przez Artisco Sp. z o.o. na rzecz Klienta jest zaakceptowanie przez Klienta Ogólnych Warunków Umów.

2. W sprawach, które nie zostały uregulowane w Regulaminie rejestracji domen mają
zastosowanie postanowienia Ogólnych Warunków Umów.

3. Przeniesienie domeny do innego usługodawcy oznaczać będzie rozwiązanie umowy o
rejestrację domeny internetowej w Artisco Sp. z o.o.
.