Ogólne Warunki Umów

/Ogólne Warunki Umów
Ogólne Warunki Umów2018-09-24T09:37:14+02:00

­

 1. Postanowienia wstępne

  1. Ogólne Warunki Umów zwane w dalszej części OWU określają zasady na jakich świadczone są usługi na rzecz Klienta przez ARTISCO sp. z o.o. z siedzibą 43-230 Goczałkowice-Zdrój ul.Szkolna 72, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy, Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000602338 z kapitałem zakładowym w wysokości 5000 PLN (słownie: pięćtysięcyzłotych),

  NIP: 6381814167– zwaną w dalszej części ARTISCO Sp.z o.o.

  2.Klientem jest podmiot zawierający z ARTISCO Sp.z o.o. umowę o świadczenie usługi. 3.Konsument to Klient zawierający umowę niezwiązaną bezpośrednio z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą lub zawodową.

  4.Abonentem jest podmiot na rzecz którego jest albo ma zostać zarejestrowana domena internetowa. 5.Regulaminy oznaczają wzorce umowne dla poszczególnych usług, których zaakceptowanie jest niezbędne do zamówienia i korzystania z tych usług.

  6.Siła Wyższa oznacza zdarzenie zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia i niemożliwe do zapobieżenia przy dołożeniu należytej staranności. Siłą Wyższą są w szczególności katastrofalne działania przyrody, akty władzy ustawodawczej i wykonawczej oraz strajki, zamieszki i działania wojenne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

  7.Dostępność Usługi to widzialność usługi na pierwszym routerze poza siecią ARTISCO Sp.z o.o. Gwarancja Dostępności Usługi dotyczy wszystkich urządzeń należących i zarządzanych przez ARTISCO Sp.z o.o. oraz infrastruktury sieciowej ARTISCO Sp.z o.o. . W czas Dostępności Usługi wliczane są przerwy dotyczące obsługi i konserwacji systemu.

  8.Okres Abonamentowy to okres czasu na który usługa udostępniana jest Klientowi, Okres Abonamentowy to maksymalny okres czasu na wykorzystanie parametrów usługi określonych w specyfikacji usługi, jeżeli takie parametry dla danej usługi zostały określone.

  9. Okres Próbny to okres czasu na który usługa udostępniana jest Klientowi bezpłatnie, którego długość określona jest w specyfikacji. Okres Próbny wliczany jest w okres czasu stanowiący Okres Abonamentowy.

  10.Punkty Programu Partnerskiego to punkty o których mowa w Regulaminie Programu Partnerskiego.

  11. Treść umowy między ARTISCO Sp. z o.o. a Klientem wyznaczają każdorazowo OWU, odpowiednie Regulaminy oraz jeżeli są przewidziane dla danej usługi –specyfikacje, parametry bezpieczeństwa i inne dokumenty, o których mowa w Regulaminach. Klient oświadcza, że zapoznał się z treścią tych dokumentów, które dotyczą zamówionej usługi i je akceptuje bez zastrzeżeń.

  12. Wszelkie pojęcia zdefiniowane w OWU mają to samo znaczenie w Regulaminach chyba, że co innego wynika z zapisów Regulaminów.

  13. Klient wyraża zgodę na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej.

  14. Klient nie będący Konsumentem wyraża zgodę na wykorzystywanie przez ARTISCO Sp.z o.o. jego danych w celach promocji, reklamy i badania rynku a także zgodę na wykorzystywanie jego znaków firmowych w listach referencyjnych chyba, że zgłosi przeciwne zastrzeżenie.

II. Terminy realizacji i warunki dostaw zamówień

1. Terminy realizacji zamówień i dostaw ustalane są każdorazowo z klientem indywidualnie.

III. Obowiązki i odpowiedzialność ARTISCO Sp.z o.o.

1.ARTISCO Sp.z o.o. zobowiązana jest świadczyć usługi z należytą starannością.

2.W związku ze świadczonymi na rzecz Klienta usługami ARTISCO Sp.z o.o. nie ponosi odpowiedzialności z tytułu:

a. trwałej albo czasowej niemożliwości świadczenia usługi oraz z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania usługi na skutek wystąpienia Siły Wyższej lub innej okoliczności za którą ARTISCO Sp.z o.o. zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, odpowiedzialności nie ponosi,

b. utraconych przez Klienta korzyści,

c. trwałej albo czasowej niemożliwości świadczenia usługi oraz z tytułu nienależytego świadczenia usługi z przyczyn leżących po stronie osób trzecich za pomocą których usługa jest świadczona,

d. skutków nieprawidłowego wykorzystania świadczonej usługi,

e. skutków naruszenia przez Klienta postanowień umowy o świadczenie usługi,

f. skutków wykorzystania pobranych przez Klienta z sieci Internet informacji oraz oprogramowania ani za ich treść, jeżeli nie pochodzą one od ARTISCO Sp.z o.o.

g. skutków udostępnienia przez Klienta jakichkolwiek treści osobom trzecim przy wykorzystaniu usługi,

h. skutków wykorzystania informacji autoryzujących dostęp do usługi przez osoby trzecie, jeżeli osoby te weszły w posiadanie tych informacji na skutek ich ujawnienia przez Klienta albo na skutek niedostatecznego zabezpieczenia informacji przez Klienta przed dostępem takich osób,

i. niedostarczenia wiadomości skierowanych do Klienta lub Użytkowników lub wysyłanych przez te osoby w przypadkach, gdy wiadomości te stanowią niezamówioną informację handlową lub w innych przypadkach blokady dostarczania wiadomości, stanowiących spam czy treści niebezpieczne.

j. niemożliwości świadczenia usługi oraz z tytułu nienależytego świadczenia usługi z przyczyn leżących po stronie klienta, lub wynikających z nieprzekazania przez klienta wystarczających lub istotnych informacji mających wpływ na realizację zlecenia.

3. Odpowiedzialność ARTISCO Sp.z o.o. względem Klienta w związku ze świadczoną na jego rzecz usługą jest w każdym przypadku ograniczona do wartości opłaty wniesionej przez Klienta z tytułu świadczenia tej usługi.

IV. Obowiązki i odpowiedzialność Klienta

1. Klient zobowiązany jest do informowania ARTISCO Sp.z o.o. o wszelkich zmianach danych teleadresowych koniecznych do wystawiania faktur i doręczeń oraz zmianach kontaktowego adresu poczty elektronicznej pod rygorem skutków doręczenia pism lub wiadomości e-mail wysyłanych na adresy niezaktualizowane. Powyższy rygor nie dotyczy Konsumentów.

2. Klient zobowiązany jest do terminowego regulowania płatności za usługi.

3. Klient zobowiązany jest do podawania prawdziwych danych osobowych w celu zamawiania usług.

4. Klient zobowiązany jest naprawić ARTISCO Sp.z o.o. wszelkie szkody jakie ARTISCO Sp.z o.o. poniesie w związku z korzystaniem przez Klienta ze świadczonej mu usługi z naruszeniem przepisów obowiązującego prawa lub praw osób trzecich.

5. Klient zobowiązuje się do współdziałania z ARTISCO Sp.z o.o. w ewentualnych sporach sądowych oraz pozasądowych z osobami trzecimi, które będą dochodziły odpowiedzialności ARTISCO Sp.z o.o. w związku ze świadczonymi usługami na rzecz Klienta.

V. Obowiązek przestrzegania prawa

1. Klient zobowiązany jest do korzystania ze świadczonych usług w sposób zgodny z przeznaczeniem oraz nienaruszający praw osób trzecich oraz przepisów obowiązującego prawa.

2. W przypadku uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze korzystania z usługi, a w szczególności o bezprawnym charakterze danych przechowywanych przez Klienta na udostępnionej powierzchni dysku, ARTISCO Sp.z o.o. ma prawo uniemożliwić dostęp do tych danych, a także zablokować świadczoną usługę.

3. W przypadku uzyskania przez ARTISCO Sp.z o.o. informacji o korzystaniu przez Klienta z usługi niezgodnie z OWU lub Regulaminem bądź niezgodnie z przepisami prawa, ARTISCO Sp.z o.o. ma prawo przetwarzać dane osobowe Klienta w celu ustalenia jego odpowiedzialności, a także przekazać te dane odpowiednim organom władzy publicznej.

4. Klient zobowiązuje się do współpracy w zwalczaniu bezprawnych działań użytkowników, którym Klient udostępnia usługę, w szczególności do podania danych umożliwiających identyfikację użytkownika odpowiednim organom władzy publicznej. Klient ponosi odpowiedzialność za sposób wykorzystania usługi przez osoby trzecie, którym Klient udostępnia usługę.

5. Klient oświadcza, że na wszelkie elementy dostarczone przez Klienta na potrzeby realizacji przez ARTISCO Sp.z o.o. na jego rzecz usług w przypadku których dostarczenie takich elementów jest konieczne (w szczególności utwory graficzne, dźwiękowe i utwory literackie,loga itp.), Klient posiada stosowne licencje lub inne uprawnienia. ARTISCO Sp.z o.o. zastrzega sobie prawo do wezwania Klienta do złożenia oświadczenia na piśmie lub w innej formie co do zakresu takich uprawnień. W razie powzięcia uzasadnionych wątpliwości ARTISCO Sp.z o.o. przysługuje prawo odmowy wykorzystania dostarczonych elementów.

VI. Płatności

   1. Podstawową formą płatności za usługi i produkty zamawiane w ARTISCO Sp.z o.o. jest płatność gotówką .

   2. Klienci mogą ubiegać się po dwóch miesiącach od chwili rozpoczęcia współpracy i przynajmniej trzech transakcjach gotówkowych, o odroczone płatności

   3. Odroczone płatności przysługują jedynie Klientom, którzy nie zalegają z płatnościami wobec ARTISCO Sp.z o.o. W przypadku opóźnienia płatności większej od 7 dni, Klient traci prawo do kredytu kupieckiego i może być obsługiwany przezARTISCO Sp.z o.o. wyłącznie w trybie płatności gotówką. Przywrócenie kredytu kupieckiego leży w gestii ARTISCO Sp.z o.o. i nie następuje automatycznie po spłaceniu zaległych należności. Za termin płatności uznaje się dzień zaksięgowania płatności na koncie ARTISCO Sp.z o.o. przez Bank.

   4. W szczególnych przypadkach ARTISCO Sp.z o.o. może żądać od Klienta przedpłaty przed zrealizowaniem zamówienia.

VII. Postępowanie reklamacyjne

1. Reklamacja Klienta w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem usług powinna zostać przesłana do ARTISCO Sp.z o.o. w formie pisemnej na adres korespondencyjny ARTISCO Sp.z o.o. i określać:

a. dane Klienta umożliwiające nawiązanie z nim kontaktu, w tym dane umożliwiające identyfikację osoby składającej reklamację jako Klienta;

b. usługę, której reklamacja dotyczy;

c. zarzuty Klienta co do wskazanej usługi;

d. okoliczności uzasadniające reklamację;

e. ewentualne żądanie Klienta związane ze złożoną reklamację.

2. Reklamacja powinna zostać podpisana przez Klienta lub osobę należycie umocowaną do reprezentowania Klienta. Do reklamacji należy dołączyć dokument z którego wynika umocowanie. 3.ARTISCO Sp.z o.o. obowiązana jest udzielić pisemnej odpowiedzi na reklamację, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania, wskazując, czy uznaje reklamację oraz w jaki sposób zamierza ją rozpatrzyć lub informując o braku podstaw do uznania reklamacji wraz z uzasadnieniem swojego stanowiska. W przypadku konieczności wyjaśnienia dodatkowych okoliczności związanych z usługami świadczonymi na rzecz ARTISCO Sp.z o.o. przez osoby trzecie, ARTISCO Sp.z o.o. przesyła w terminie 7 dni informację o potrzebie wyjaśnienia tych okoliczności. Postanowienie zdania poprzedzającego nie dotyczy Konsumentów.

4. Warunkiem wystąpienia z roszczeniami przeciwko ARTISCO Sp.z o.o. przez Klienta nie będącego Konsumentem jest wyczerpanie przez Klienta drogi postępowania reklamacyjnego.

VIII. Okres obowiązywania umowy i jej rozwiązanie

1. Umowa o świadczenie usługi zawierana jest co do zasady na czas określony równy Okresowi Abonamentowemu. Umowa o świadczenie usługi ulega rozwiązaniu na skutek nieprzedłużenia Okresu Abonamentowego tej usługi zgodnie z postanowieniami OWU.

2. ARTISCO Sp.z o.o. uprawniona będzie do rozwiązania umowy o świadczenie danej usługi w przypadku gdy Klient naruszy postanowienia umowy.

3. ARTISCO Sp.z o.o. ma ponadto prawo niezwłocznie zaprzestać świadczenia usługi danemu Klientowi i rozwiązać umowę o świadczenie tej usługi, jeżeli:

a. Klient będzie korzystał z usługi niezgodnie z parametrami lub przeznaczeniem określonymi w regulaminach poszczególnych usług,
b. Klient będzie działał na szkodę ARTISCO Sp.z o.o. , innych klientów ARTISCO Sp.z o.o. lub użytkowników sieci Internet.

4. Przed zaprzestaniem świadczenia usług, ARTISCO Sp.z o.o. wezwie Klienta będącego Konsumentem za pomocą poczty elektronicznej do zaprzestania naruszeń wyznaczając odpowiedni termin, nie krótszy niż 24 godziny.

5. Rozwiązanie umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. Powyższy rygor nie dotyczy Konsumentów.

IX. Przetwarzanie danych

Dla ARTISCO Sp.z o.o., ochrona danych osobowych swoich klientów stanowi najwyższy priorytet. ARTISCO Sp.z o.o. przestrzega zasad i wymogów prawa w przedmiocie ochrony danych osobowych. Wszystkie te zasady są ujęte w Polityce Prywatności, która stanowi integralną część umowy dotyczącej realizacji zleceń.

X Postanowienia końcowe

1. Postanowienia OWU są postanowieniami ogólnymi a kwestie nimi regulowane mogą być regulowane odmiennie przez postanowienia szczegółowe zawarte w Regulaminach.

2. ARTISCO Sp.z o.o. zastrzega sobie prawo zmian OWU oraz poszczególnych Regulaminów z ważnych przyczyn, w szczególności takich jak zmiana przepisów prawa, zmiana warunków technicznych świadczenia usługi, zmiany warunków świadczonych przez osoby trzecie usług na rzecz ARTISCO Sp.z o.o. niezbędnych do świadczenia usług, zmiany w zakresie oferty świadczonych usług, zmian organizacyjnych lub przekształceń prawnych ARTISCO Sp.z o.o. z tym zastrzeżeniem, że zmiana wyłącznie w zakresie formy prawnej ARTISCO Sp. z o.o. lub zmiana firmy nie stanowi zmiany umowy. O zmianach ARTISCO Sp.z o.o. poinformuje Klienta drogą elektroniczną na kontaktowy adres poczty elektronicznej. Klient będący Konsumentem ma prawo do złożenia oferty wcześniejszego rozwiązania umowy w terminie 14 dni od chwili poinformowania przez ARTISCO Sp.z o.o. o zmianach. Termin ten dla Klienta nie będącego Konsumentem wynosi 7 dni.

3. Oferta, o której mowa w pkt. X. ust.2, powinna zostać sporządzona w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Powyższy rygor nie dotyczy Konsumentów.

4. W przypadku skutecznego złożenia oferty ARTISCO Sp.z o.o. ma prawo do:

a. przyjęcia takiej oferty za zwrotem opłat proporcjonalnie do niewykorzystanych świadczeń,

b. odrzucenia takiej oferty i dalszego świadczenia usługi na dotychczas obowiązujących zasadach do końca bieżącego Okresu Abonamentowego usługi. ARTISCO Sp.z o.o. poinformuje Klienta drogą pisemną o zajętym stanowisku co do złożonej oferty.

5. Do umowy pomiędzy Klientem a ARTISCO Sp.z o.o. zastosowanie ma prawo polskie. Strony zobowiązane są do przestrzegania przepisów prawa obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

6. Wszelkie spory mogące wyniknąć z umowy pomiędzy Klientem a ARTISCO Sp.z o.o. , którym nie uda się zapobiec w drodze postępowania reklamacyjnego, rozstrzygane będą przez sąd powszechny, właściwy dla siedziby ARTISCO Sp.z o.o. Powyższe wskazanie właściwości sądu nie ma zastosowania do Klientów będących Konsumentami. Miejscem świadczenia usługi jest siedziba ARTISCO Sp.z o.o. .